Energimærke

Energimærkning af boliger er lovpligtigt, ligesom det er det for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

I mange boliger er der med energimærkningen i hånden gode muligheder for at spare på energien til gavn for privatøkonomien, samfundsøkonomien og miljøet. Desuden giver energiforbedringer ofte sidegevinster i form af et bedre indeklima med bl.a. mindre kuldegener og træk.

Der gælder følgende regler for, hvornår en bolig skal energimærkes:

Enfamilieshuse
Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et enfamiliehuspå 60 m² og derover skal sælges. Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. En energimærkning er gyldigt i fem år. Det vil sige, at hvis huset sælges flere gange inden for en femårig periode, så kan den samme energimærkning benyttes igen.

Rækkehuse
Række-, kæde- og dobbelthuse skal energimærkes ved salg efter reglerne for energimærkning af enfamiliehuse. Alternativt kan bebyggelsen energimærkes samlet efter reglerne for energimærkning af flerfamiliehuse. Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder, er det, som ved salg af ejerlejligheder i flerfamilieshuse, ejerforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Nye bygninger
Det er lovpligtigt, at nye bygningerpå 60 m² og derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning. Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.

Sommerhuse
Sommerhusepå 60 m² og derover skal energimærkes ved salg efter samme regler som enfamiliehuse eller efter en forenklet metode, hvor der ikke foretages beregning af forbruget, og hvor der ikke angives nogle besparelsesforslag. En energimærkning af et sommerhus er gyldigt i 10 år, hvis huset er under 120 m². Er sommerhuset større, er det gyldigt i 5 år.
 
Læs mere om energimærkning på energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/sw13867.asp
 
© 2020  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE