Energiberegning

Der skelnes mellem forskellige former for energiberegninger, alt efter formålet og kravene i bygningsreglementet.

En simpel u-værdiberegning på en given konstruktion er den mest enkle, hvorved varmetabet på en given konstruktion påvises.

Rentabilitetsberegning
Bygningsreglementet BR08 lægger op til at alle rentable isoleringsarbejder skal gennemføres, såfremt de er rentable!
En energibesparende foranstaltning er rentabel hvis:
 
(Besparelse X levetid) / investering > 1,33
 
Besparelsen gives i kroner pr. år, investeringen i kroner og levetiden i år.
Med andre ord skal den simple tilbagebetalingstid være kortere end 75 pct. af den forventede levetid for den energibesparende foranstaltning, hvis en energibesparende foranstaltning regnes for rentabel.
 
Varmetabsramme er en forenklet metoden der påviser f.eks. en tilbygnings samlede varmetab.
Dvs. kun varmetab via konstruktioner –ekskl. solens bidrag og varmetab fra varmeinstallationer m.v.

Denne metode anvendes typisk ved tilbygninger og ombygninger hvor energikrav skal eftervises, hvis der er tale om konstruktioner med ringe u-værdier og / eller større vindues- og dør arealer end 22% af tilbygningens / ombygningens areal.

U-værdier og linjetab kan ændres og vinduesarealet kan forøges, hvis bygningens samlede varmetab ikke forøges.
Dette sikres f.eks. ved at øge isoleringstykkelsen i andre konstruktioner og dermed forbedre U-værdien, således at bygningens samlede varmetabsramme ikke overskrides.

Ved brug af varmetabsrammen skal de enkelte konstruktioner som min. opfylde kravene til mindste varmeisolering

Energirammeberegning anvendes typisk ved opførelse af nye huse.
Energirammen angiver det maksimalt tilladte årlige energiforbrug til opvarmning, ventilation, cirkulation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning angivet pr. m² opvarmet etageareal for bygninger opvarmet til mindst 15 °C.
I energirammen medregnes diverse skygger, varmebidrag fra solen via ruder, evt. automatik på varme- ventilationsanlæg og styringer på ovenlysvinduer m.v.
Denne beregningsform er således noget mere omfattende en varmetabsrammen

Energimærke
Energimærkning af boliger er lovpligtigt, ligesom det er det for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.
 
 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE